ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต รัตนรวมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณรัตน์ พิงคานนท์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด
กรรมการ
อาจารย์สุนิสา เยาวสกุลมาศ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์จิรายุ ทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.พิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม
เลขานุการ
นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 1,905 total views,  2 views today