ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณรัตน์ พิงคานนท์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา อุดมทวี
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางปรินดา อุสาคู
ผู้ช่วยเลขานุการ