ผศ.กนก โตสุรัตน์
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.สมหมาย ชินนาค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ชูชาติ พยอม
กรรมการ
ผศ.ปุณณรัตน์ พิงคานนท์
กรรมการ
ผศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย
กรรมการ
ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี
กรรมการ
ผศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
กรรมการ
อ.ดร.พนา จินดาศรี
กรรมการ
ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย
กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ปรียา งามสอาด
ผู้ช่วยเลขานุการ
อ.ดร.อุดม หอมคำ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางปรินดา อุสาคู
ผู้ช่วยเลขานุการ