ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต รัตนรวมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณรัตน์ พิงคานนท์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด
กรรมการ
อาจารย์สุนิสา เยาวสกุลมาศ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด
ผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 937 total views,  4 views today