รองศาสตราจารย์จิรายุ ทรัพย์สิน
ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชั
อนุกรรมการ
อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศรัญญา นาเหนือ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.พิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 1,013 total views,  4 views today