ผศ.อัมภาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย
ประธานอนุกรรมการ
รศ.บัญชา ชื่นจิต
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ
อนุกรรมการ
อ.ดวงตา โนวาเชค
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์
อนุกรรมการ
อ.ดร.อัชราพร สุขทอง
อนุกรรมการ
อ.นันทา สมเป็น
อนุกรรมการ
อ.ดร.อุดม หอมคำ
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางปรินดา อุสาคู
ผู้ช่วยเลขานุการ