ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมภาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย
ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด
อนุกรรมการ
คณบดี คณะครุศาสตร์
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น
อนุกรรมการ
อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ