ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมภาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย
ประธานอนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ
อนุกรรมการ
อ.ดวงตา โนวาเชค
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางปรินดา อุสาคู
ผู้ช่วยเลขานุการ