ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ
ประธานกรรมการ
อ.ดร.แม้นวาด รชนีกรไกรลาศ
กรรมการ
อ.ดร.พิกุล ประดับศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี สุวรรณศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ครองยุทธ
กรรมการ
นางปรินดา อุสาคู
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ