อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.ศรัญญา นาเหนือ
กรรมการ
อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า
กรรมการ
อาจารย์เสน่ห์ ศรีงาม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ ลายสนธิ์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ-1 จากภายนอก
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ-2 จากภายนอก
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ-3 จากภายนอก
กรรมการ
นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
กรรมการและเลขานุการ