อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ศรัญญา นาเหนือ
รองประธานกรรมการ
อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า
กรรมการ
อาจารย์เสน่ห์ ศรีงาม
กรรมการ
ผศ.ดร.กนกกานต์ ลายสนธิ์
กรรมการ
ผศ.พ.อ.ต.ภัทระ เกิดอินทร์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายวิวัฒน์ บุญพิคำ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ดร.พิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม
เลขานุการ
นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางนันทิดา จามิกรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 674 total views,  1 views today