เลือกหน้า

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสุรินทร์

คู่มือกลุ่มงานบริหารทั่วไป

คู่มือกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

คู่มือกลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

คู่มือกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาฯ

คู่มืองานมาตรฐานการศึกษา

คู่มืองานบัณฑิตศึกษา

คู่มืออื่นๆ

All Categories

คู่มือมาตรฐานการบริการ

แนวทางที่ดีในการจัดทํา Curriculum Mapping ในหลักสูตร (มคอ.2)

ข้อมูลจาก งานหลักสูตรและแผนการเรียน โดย คุณวรัธยา...

คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ไฟล์คู่มือจาก กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา (งานแนะแนว) โดย คุณนิรดา งามพานิชกิจ

คู่มืออื่นๆ

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 ขึ้นตามหน้าที่และอำนาจในกฎหมายมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ....

แนวปฎิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แนวทางที่ดีในการจัดทํา Curriculum Mapping ในหลักสูตร (มคอ.2)

ข้อมูลจาก งานหลักสูตรและแผนการเรียน โดย คุณวรัธยา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องกลไกการเปิด-การปรับปรุง-และการปิดหลักสูตร พ.ศ.2563

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศระบบและกลไกการเปิดการปรับปรุงและการปิดหลักสูตร-พ.ศ.๒๕๖๓.pdf" download="all"...

คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ไฟล์คู่มือจาก กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา (งานแนะแนว) โดย คุณนิรดา งามพานิชกิจ