เลือกหน้า

ITA : คุณธรรมและความโปร่งใสในการให้บริการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสุรินทร์

มาตรฐานการบริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มืออื่น ๆ 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แนวปฏิบัติ อ./นศ.

สถิติการให้บริการ

ความพึงพอใจ

itas.nacc.go.th

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manuals

ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate การอบรม

คณาจารย์และบุคลากรที่ตกค้าง ยังไม่ได้รับ สามารถกดเข้าดาวน์โหลด คลิกปุ่มด้านล่างนี้ขั้นตอนการดาวน์โหลด Certificate (กรณีกดเข้าระบบด้วยตนเอง)ระบบจะ Generate Certificate ให้ท่านแบบอัตโนมัติ Digital Certificate (ดังตัวอย่าง) เข้าระบบที่ https://acad.srru.ac.th/mooc...

คู่มืออื่น ๆ

แนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

สำหรับอาจารย์

แนวปฎิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำหรับนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่อง การลงทะเบียนเกิน 15 หน่วยกิต

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่อง-การลงทะเบียนเรียนเกิน-15-หน่วยกิต.pdf"...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่อง การเปลี่ยนสาขาและการย้ายคณะ

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่อง-การเปลี่ยนสาขาและการย้ายคณะ.pdf"...

ความพึงพอใจต่อการรับบริการ

 3,197 total views,  10 views today