สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีภารกิจในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ด้านคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดทำแผนการเรียน การเปิดรับสมัครนักศึกษา ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ การวัดผลประเมินผลการศึกษา การออกหลักฐานการศึกษา และอื่น ๆ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานหลักสูตรและแผนการเรียน
3. งานทะเบียนและวัดผล
4. งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
5. งานมาตรฐานการศึกษา
6. งานบัณฑิตศึกษา
โดยในแต่ละงานมีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานในงานนั้น ๆ โดยมีข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำในแต่ละงาน มีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานในสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน มีรองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และมีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ทำหน้าที่กำกับควบคุมดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานทั่วไป ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักฯ โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิผล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 31111 อาคาร 31 ตึกช้าง ชั้น 1
เลขที่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์/โทรสาร 044 – 514606

 1,834 total views,  2 views today