ความเป็นมาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีภารกิจในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ด้านคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดทำแผนการเรียน การเปิดรับสมัครนักศึกษา ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. การวัดผลประเมินผลการศึกษา การออกหลักฐานการศึกษา และอื่นๆ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและวัดผล งานบัณฑิตศึกษา ในแต่ละงานมีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานในงานนั้นๆ โดยมีข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำในแต่ละงาน มีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีรองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และมีหัวหน้างานผู้อำนวยการกำกับควบคุมดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถานที่ตั้ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 31111 อาคาร 31 ตึกช้าง ชั้น 1
เลขที่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์/โทรสาร 044 – 514606