เลือกหน้า

งานทะเบียนและวัดผล

w

ข่าว/ประกาศ

i

ผลเทียบโอน

บุคลากร

ขั้นตอนรับบริการออนไลน์

บริการออนไลน์

งานสำเร็จการศึกษา

บริการออนไลน์

หน่วยออกรหัสนักศึกษา – หน่วยโอนย้ายสาขาวิชาและสถานศึกษา – หน่วยตรวจสอบ/ยืนยันผลการศึกษา – หน่วยออกหลักฐานการศึกษา – หน่วยทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต – หน่วยบริการงานวิชาการ – หน่วยตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา – หน่วยถอน/เทียบรายวิชาให้ตรงหลักสูตร – หน่วยเทียบโอนผลการเรียน – หน่วยสถิตินักศึกษา – หน่วยงานพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งสำเร็จการศึกษา

ขอใบรายงานผลการเรียน

ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา

เอกสารประกอบยื่นครูคืนถิ่น

หนังสือรับรองหลักสูตร ค.บ.5ปี

หนังสือรับรองการจบ90วัน

ใบแทน : ใบรายงานผลการเรียน

ใบแทน : ใบรับรองคุณวุฒิ

ใบแทน : ใบปริญญาบัตร

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนศ.

ยื่นขอรับใบปริญญาบัตร(เกิน2ปี)

รักษาสภาพการเป็น นศ.

หลังจากยื่นออนไลน์แล้วอย่าลืมแจ้ง เจ้าหน้าที่ใน Line Official งานทะเบียนฯ

ข่าว/ประกาศจากงานทะเบียน

กำหนดการรับใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(รอบจบ2/2563)

ประกาศกำหนดการรับทรานสคริปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารอบจบ 2/63 (วันอนุมัติจบ 17มี.ค.64) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2563 จำนวน 1,096 ราย สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร31 ชั้น 1 (ช่องบริการ 1, 2) ดังนี้ หลักสูตร...

ประกาศผลเทียบโอน

แบบฟอร์ม-ใบคำร้อง

บุคลากรกลุ่มงาน

นายณัฐพล สันทาลุนัย

นายณัฐพล สันทาลุนัย

นักวิชาการศึกษา

งานแจ้งสำเร็จการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษา และงานปริญญาบัตร

นางธันยนันท์  พันธ์วัน

นางธันยนันท์ พันธ์วัน

นักวิชาการศึกษา

งานตรวจสอบวุฒิ งานออกเอกสารหลักฐานเก่าก่อนปี 52

นางมยุรา  กระโพธ์

นางมยุรา กระโพธ์

นักวิชาการศึกษา

งานเทียบโอนผลการเรียน

นายทองนพคุณ อินธิเดช

นายทองนพคุณ อินธิเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานออกหลักฐานการศึกษา ใบรับรองรายวิชา เอกสารครูคืนถิ่น งานไอที-เว็บไซต์, KM-ACAD