เลือกหน้า

งานทะเบียนและวัดผล

w

ข่าว/ประกาศ

i

ผลเทียบโอน

บุคลากร

ขั้นตอนรับบริการออนไลน์

บริการออนไลน์

งานสำเร็จการศึกษา

ภารกิจกลุ่มงาน และการบริการออนไลน์

หน่วยออกรหัสนักศึกษา – หน่วยโอนย้ายสาขาวิชาและสถานศึกษา – หน่วยตรวจสอบ/ยืนยันผลการศึกษา – หน่วยออกหลักฐานการศึกษา – หน่วยทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต – หน่วยบริการงานวิชาการ – หน่วยตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา – หน่วยถอน/เทียบรายวิชาให้ตรงหลักสูตร – หน่วยเทียบโอนผลการเรียน – หน่วยสถิตินักศึกษา – หน่วยงานพระราชทานปริญญาบัตร

กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา

ขอใบรายงานผลการเรียน

ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนศ.

รักษาสภาพการเป็น นศ.

กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว

เอกสารหายต้องการขอใหม่ (ใบแทน)

ใบแทน : ใบปริญญาบัตร

ใบแทน : ใบรายงานผลการเรียน

ใบแทน : ใบรับรองคุณวุฒิ

ขอออกหนังสือรับรองกรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว

หนังสือรับรองการจบ90วัน

หนังสือรับรองหลักสูตร ค.บ.5ปี

เอกสารประกอบยื่นครูคืนถิ่น

หลังจากยื่นออนไลน์แล้วอย่าลืมแจ้ง เจ้าหน้าที่ใน แฟนเพจ สสท.

ยื่นขอรับใบปริญญาบัตร(เกิน2ปี)

แจ้งสำเร็จการศึกษา

ข่าว/ประกาศจากงานทะเบียน

กำหนดการรับใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(รอบจบ2/2563)

ประกาศกำหนดการรับทรานสคริปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารอบจบ 2/63 (วันอนุมัติจบ 17มี.ค.64) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2563 จำนวน 1,096 ราย สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร31 ชั้น 1 (ช่องบริการ 1, 2) ดังนี้ หลักสูตร...

ประกาศผลเทียบโอน

แบบฟอร์ม-ใบคำร้อง

บุคลากรกลุ่มงาน

นายณัฐพล สันทาลุนัย

นายณัฐพล สันทาลุนัย

นักวิชาการศึกษา

งานแจ้งสำเร็จการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษา และงานปริญญาบัตร

นางธันยนันท์  พันธ์วัน

นางธันยนันท์ พันธ์วัน

นักวิชาการศึกษา

งานตรวจสอบวุฒิ งานออกเอกสารหลักฐานเก่าก่อนปี 52

นางมยุรา  กระโพธ์

นางมยุรา กระโพธ์

นักวิชาการศึกษา

งานเทียบโอนผลการเรียน

นายทองนพคุณ อินธิเดช

นายทองนพคุณ อินธิเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานออกหลักฐานการศึกษา ใบรับรองรายวิชา เอกสารครูคืนถิ่น งานไอที-เว็บไซต์, KM-ACAD