เลือกหน้า

งานทะเบียนและวัดผล

w

ข่าว/ประกาศ

i

ผลเทียบโอน

บุคลากร

ขั้นตอนรับบริการออนไลน์

บริการออนไลน์

งานสำเร็จการศึกษา

ภารกิจกลุ่มงานและบุคลากร

หน่วยออกรหัสนักศึกษา – หน่วยโอนย้ายสาขาวิชาและสถานศึกษา – หน่วยตรวจสอบ/ยืนยันผลการศึกษา – หน่วยออกหลักฐานการศึกษา – หน่วยทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต – หน่วยบริการงานวิชาการ – หน่วยตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา – หน่วยถอน/เทียบรายวิชาให้ตรงหลักสูตร – หน่วยเทียบโอนผลการเรียน – หน่วยสถิตินักศึกษา – หน่วยงานพระราชทานปริญญาบัตร
นายณัฐพล สันทาลุนัย
นักวิชาการศึกษา
นางธันยนันท์ พันธ์วัน
นักวิชาการศึกษา
นางมยุรา กระโพธิ์
นักวิชาการศึกษา

บริการออนไลน์ : สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

ขอใบรายงานผลการเรียน

ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนศ.

รักษาสภาพการเป็น นศ.

แจ้งสำเร็จการศึกษา

บริการออนไลน์ : สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

ใบแทน : ใบปริญญาบัตร

ใบแทน : ใบรายงานผลการเรียน

ใบแทน : ใบรับรองคุณวุฒิ

หนังสือรับรองการจบ90วัน

หนังสือรับรองหลักสูตร ค.บ.5ปี

เอกสารประกอบยื่นครูคืนถิ่น

ยื่นขอรับใบปริญญาบัตร(เกิน2ปี)

!!..หลังจากยื่นออนไลน์แล้วอย่าลืมแจ้ง เจ้าหน้าที่ใน แฟนเพจ สสท. https://www.facebook.com/admsurin

ข่าว/ประกาศจากงานทะเบียน

กำหนดการรับใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(รอบจบ2/2563)

ประกาศกำหนดการรับทรานสคริปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารอบจบ 2/63 (วันอนุมัติจบ 17มี.ค.64) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2563 จำนวน 1,096 ราย สามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร31 ชั้น 1 (ช่องบริการ 1, 2) ดังนี้ หลักสูตร...

ประกาศผลเทียบโอน

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน ครั้งที่ 5/2566

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2023/05/บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอนครั้งที่-5-66-10-พ.ค.-2566-1.pdf"...

บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน ครั้งที่ 4/2566

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอนครั้งที่-4-66-19-เม.ย.-2566.pdf" height="800px"...

พรบ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่อง วิธีการประเมินเพื่อเทียบโอนผลการเรียนของผู้ศึกษาจากการฝึกอบรม พ.ศ.2552

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/วิธีการประเมินเพื่อเทียบโอนผลการเรียนของผู้ศึกษาจากการฝึกอบรม-พ.ศ.-2552.pdf" download="all"...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่อง การเปลี่ยนสาขาและการย้ายคณะ

[embeddoc url="https://acad.srru.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่อง-การเปลี่ยนสาขาและการย้ายคณะ.pdf"...

 5,515 total views,  2 views today