แผนการจัดการความรู้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา2563