รายวิชาที่มีอยู่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต : Outcome based Education”แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ คณบดีวิทยําลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • นโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต / ผศ.ดร.อุดม  หอมคำ
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต / อ.ดร.พิกุล ประดับศรี
  • การจัดทำรายละเอียดและขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระยะสั้น / ผศ.จุรี สุวรรณศรี

โครงการอบรมแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่1/64 วันที่7มิ.ย.64 (อบรมออนไลน์) | วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  รักษาการคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์  อ.ดร.พิกุล  ประดับศรี  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ผศ.จุรี สุวรรณศรี  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อ.นิภาวรรณ พวงผกา  ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ราชภัฏสุรินทร์

โครงการอบรม หลักสูตร"นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนออนไลน์"จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.รภ.สร.(อบรมเมื่อ 20 ก.พ.2564) อบรมออนไลน์เพื่อปรับพื้นฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการสอน (8ชม.)ให้แก่ครู อาจารย์ บุคลากรสายงานการสอน | วิทยากร ผศ.ดร.อุดม หอมคำ, ผศ.ดร.ทิพเนตร ปาสานำ, ผศ.ดร.ภาคย์ สธนเสาวภาค, ผศ.ดร.สันติ ครองยุทธ, นายทองนพคุณ อินธิเดช