วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญา การเสนอหลักสูตร การเสนอแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

 151 total views,  1 views today