วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.อุดม หอมคำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องคชาธาร ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อมูลผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 สรุปการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รายงานการดำเนินงานบันทึกข้อมูลหลักสูตรในรบบ CHECO รายงานผลการเดินทางไปรายการ CHECO และพิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.อุดม หอมคำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน…

โพสต์โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2019