เมื่อวันที่17 กันยายน ที่ผ่านมาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้แก่หลักสูตรที่จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป ได้แก่ หลักสูตร พท.บ. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เพื่อให้หลักสูตรที่พัฒนาตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สังคม และตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในอนาคต หรือตอบสนองต่อนโยบายการบริหารและการพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ภาพ : คุณทศพล  / ข้อมูล : คุณวรัธยา