ปรัชญา

“ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ” 

วิสัยทัศน์

“สร้างมาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิผล  บนหลักธรรมาภิบาล”

อัตลักษณ์

           “การให้บริการงานด้านวิชาการที่สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ”

พันธกิจ

           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและการให้บริการงานวิชาการด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้

  1.  การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงสูง
  2.  การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และจัดทำแผนการเปิดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป.  โดยประสานความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ  เพื่อดำเนินการรับสมัครนักศึกษา  การสอบคัดเลือก  การรับรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  3.  การจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร แผนการเปิดสอนรายวิชา การจัดตารางสอนและตารางเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และอื่น ๆ
  4.  การประมวลและประเมินผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยและการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
  5.  การออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  การรายงานผลการศึกษา  เป็นต้น
  6. การจัดทำระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่แก่คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
  7.  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนัก

8.  การดำเนินงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการและมหาวิทยาลัย