ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561