Academic Council of Surindra Rajabhat University

 

สถิติจำนวนนักศึกษา
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจ
บทบาทหน้าที่สภาวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ
ข่าว/กิจกรรมสภาวิชาการ

กิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31 ชั้น 3 (ตึกช้าง)[embed-google-photos-album...

ประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

ประชุมกรรมการสภาวิชาการครั้งที่6/2562

ระเบียบวาระการประชุม ภาพการประชุม

ประชุมอนุสภาวิชาการครั้งที่10/2562

วาระการประชุม ภาพการประชุม

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31...

Timeline การประชุม

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมสภาวิชาการ

พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประชุมสภาวิชาการ

พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมสภาวิชาการ

พิจารณาเห็นชอบการเสนออนุมัติปริญญา

บทบาทหน้าที่สภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

หมวด ๒ การดำเนินการ มาตรา ๒๒ สภาวิชาการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ (๑) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (๒) พิจารณาเสนอดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพ การศึกษา (๓) พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์

ประธานกรรมการสภาวิชาการ