เลือกหน้า

งานสภาวิชาการ

บทบาทหน้าที่

คณะกรรมการ

การประชุมอนุสภา

การประชุมสภาวิชาการ

ปฏิทินการประชุม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมล่าสุด

ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการ มรภ.สร.ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 16 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. ณ...

บทบาท/หน้าที่

สภาวิชาการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
 1. พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
 2. พิจารณาเสนอดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
 4. พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการเสนอแบ่งส่วนราชการหรือส่วนงานในหน่วยงานดังกล่าว
 5. พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
 6. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
 7. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ
 8. แสวงหาวิธีการที่จะทำให้การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การปรับปรุง การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและส่งเสริม วิทยฐานะครู การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เจริญยิ่งขึ้น
 9. เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกำลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การทำข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากรและความชำนาญร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 10. พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
 11. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
 12. ให้คำปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
 13. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสภาวิชาการ

คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ

การประชุมอนุสภาวิชาการ

ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการ มรภ.สร.ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 16 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องโครงการบัณฑิต มีมติสำคัญเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้1. รับทราบประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. 2565 2.รับทราบแบบรายงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 6 คณะ3....

ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการ มรภ.สร.ครั้งที่ 2/2564(วาระพิเศษ)

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 ที่ผ่านมี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.พ.2564 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร31 ม.ราชภัฏสุรินทร์ วาระ...

การประชุมสภาวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 7/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31 ชั้น 3 (ตึกช้าง)[embed-google-photos-album...

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

 8,274 total views,  6 views today