Academic Council of Surindra Rajabhat University

 

สถิติจำนวนนักศึกษา
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจ
บทบาทหน้าที่สภาวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ
ข่าว/กิจกรรมสภาวิชาการ

บทบาทหน้าที่สภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

หมวด ๒ การดำเนินการ มาตรา ๒๒ สภาวิชาการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ (๑) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (๒) พิจารณาเสนอดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพ การศึกษา (๓) พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์

ประธานกรรมการสภาวิชาการ