หมายเลข ผู้ให้บริการ รับผิดชอบงาน
044-041620   ต่อ  0,1 สุนันสินี งานธุรการ
044-041620   ต่อ  12 นันทิดา งานหลักฐานทางการศึกษา แจ้งจบ
044-041620   ต่อ  13 พิชญ์ฌาภรณ์ งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
044-041620   ต่อ  14 ทองนพคุณ งานออกหลักฐานการศึกษา
044-041620   ต่อ  15 ณัฐพล งานตรวจสอบโครงสร้าง  งานสถิติ
044-041620   ต่อ  16 มยุรา งานเทียบโอน งานผลการเรียน
044-041620   ต่อ  17 ธันยนันท์ งานตรวจสอบวุฒิ
044-041620   ต่อ  19 พิพัฒน์ งานพัสดุ
044-041620   ต่อ  20 อัครพล,วรัธยา งานหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา
044-041620   ต่อ  21 จิราพร,ธาตรี งานแผนการเรียน ห้องเรียน
044-041620   ต่อ  22 ทศพล ระบบสารสนเทศ
044-041620   ต่อ  23 สุปราณี,นิรดา งานรับสมัคร งานแนะแนว
044-041620   ต่อ  24 Fax

 

ติดต่อเรา

9 + 8 =