หมายเลข งาน
044-514606  ต่อ  0,1 งานธุรการ
044-514606  ต่อ  12 งานหลักฐานทางการศึกษา แจ้งจบ
044-514606  ต่อ  13 งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
044-514606   ต่อ  14 งานออกหลักฐานการศึกษา
044-514606  ต่อ  15 งานตรวจสอบโครงสร้าง  งานสถิติ
044-514606  ต่อ  16 งานเทียบโอน งานผลการเรียน
044-514606  ต่อ  17 งานตรวจสอบวุฒิ
044-514606  ต่อ  19 งานพัสดุ
044-514606  ต่อ  20 งานหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา
044-514606  ต่อ  21 งานแผนการเรียน ห้องเรียน
044-514606  ต่อ  22 ระบบสารสนเทศ
044-514606  ต่อ  23 งานรับสมัคร งานแนะแนว
044-514606  ต่อ  24 โทรสาร, FAX

 

ติดต่อเรา

5 + 7 =

 2,161 total views,  2 views today