จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2563 -ล่าสุด
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2562
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 2/2561
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2561
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 2/2560
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1/2560

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ

จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2563 -ล่าสุด
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2562
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2561
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2561
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2560
จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2560

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก

By: Nuttapol Santalunai