ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ หมายเหตุ
1/2562 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบ
การเสนออนุมัติปริญญา
2/2562 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบ
การเสนออนุมัติปริญญา
3/2562 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบ
การเสนออนุมัติปริญญา
4/2562 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบ
การเสนออนุมัติปริญญา
5/2562 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบ
การเสนออนุมัติปริญญา
6/2562 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบ
การเสนออนุมัติปริญญา
7/2562 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบ
การเสนออนุมัติปริญญา
8/2562 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบ
การเสนออนุมัติปริญญา
9/2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบ
การเสนออนุมัติปริญญา
10/2562 วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบ
การเสนออนุมัติปริญญา
11/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบ
การเสนออนุมัติปริญญา
12/2562 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบ
การเสนออนุมัติปริญญา