เลือกหน้า

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณรัตน์ พิงคานนท์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา อุดมทวี
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี
กรรมการ