เลือกหน้า

โครงการอบรมแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่1/64

เกี่ยวกับ

โครงการ

ตาราง

กำหนดการอบรม

i

เอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง

Z

ลงทะเบียน

เข้าร่วมอบรม

d

ประกาศ

รายชื่อ

ดาวน์โหลด

Certificate

รายละเอียดโครงการ

หลักการ/ความสำคัญ

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  กำหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและ ระบุให้การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2562 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 321/2563 เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัยเพื่อสนองความต้องการและความจำเป็นของการเปิดโอกาสการจัดการศึกษาให้คนทุกช่วงวัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป จึงได้จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ  2564 เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต

กลุ่มเป้าหมาย/Output
ผลผลิตโครงการ (Output)

มีการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามระบบและกลไกที่ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย   รวมทั้งสิ้น    150   คน

  1. อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  2. คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ
  3. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานหลักสูตร
ผลลัพธ์ (Outcome)

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.30น.

อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (รับลิ้งค์เข้าระบบทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน) ดูรหัสผ่านเข้าห้องอบรมที่อีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม
08.30-09.00 น. ผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อม ทดสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ตนเอง และทดลองเข้า Zoom Meeting Room (ดูลิ้งค์Zoom และรหัสผ่านเข้าห้องที่อีเมล์ ที่ผู้อบรมลงทะเบียนไว้)
09.00 – 09.15 น. ประธานกล่าวเปิด และแถลงนโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
09.15 – 10.30 น. บรรยาย เรื่อง แนวโน้มการจัดการศึกษายุคใหม่ : ระบบคลังหน่วยกิต และModular curriculum ที่ตอบสนองการศึกษาตลอดชีวิต (ไฟล์ PDF ประกอบการบรรยาย)
โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ  คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.40 – 11.00 น. บรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (ไฟล์ PDF ประกอบการบรรยาย)
โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.พิกุล ประดับศรี รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11.00 – 12.00 น. อภิปรายกลุ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยวิทยากร อาจารย์นิภาวัลย์ พวงผกา ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี สุวรรณศรี   นายทศพล ค้ำชู  นายทองนพคุณ อินธิเดช (ไฟล์ PDF ประกอบการบรรยาย)
12.00 – 12.30 น. ถาม-ตอบ
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ดาวน์โหลด Certificate คลิก  https://acad.srru.ac.th/?p=11512

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ระเบียบ/ประกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง