เลือกหน้า

การประชุมปฏิบัติการ “การจัดทำรายะเอียดหลักสูตรระยะสั้น”

เกี่ยวกับ

โครงการ

ตาราง

กำหนดการอบรม

Z

ลงทะเบียน

เข้าร่วมอบรม

d

ประกาศ

รายชื่อ

i

เอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

Certificate

รายละเอียดโครงการ

หลักการ/ความสำคัญ

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กำหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและ ระบุให้การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2562 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 321/2563 เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัยเพื่อสนองความต้องการและความจำเป็นของการเปิดโอกาสการจัดการศึกษาให้คนทุกช่วงวัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป จึงได้จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต

Output

ผลผลิตโครงการ (Output)

คณาจารย์และบุคลากรมีความเข้าใจและจัดทำลักสูตรระยะสั้นได้ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย   รวมทั้งสิ้น    250   คน

  1. อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  2. คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ
  3. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานหลักสูตร
ผลลัพธ์ (Outcome)

คณาจารย์และบุคลากร สามารถจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ระเบียบ/ประกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง